ការមើលការតាំងពិព័រណ៍

ពិព័រណ៍នាំចូល និងនាំចេញរបស់ប្រទេសចិន |ក្វាងចូវ

ពេលវេលាពិព័រណ៍៖ ថ្ងៃទី ១៥-១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

ទីកន្លែង៖ ចិន-ក្វាងចូវ

ពិព័រណ៍នាំចូល និងនាំចេញរបស់ប្រទេសចិន

The Future Energy Show |ហ្វីលីពីន

ពេលវេលាពិព័រណ៍៖ ថ្ងៃទី ១៥-១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣

ទីកន្លែង៖ ហ្វីលីពីន - ម៉ានីល។

ពិព័រណ៍ថាមពលនាពេលអនាគតហ្វីលីពីន

VIETNAM ETE & ENERTEC EXPO |ប្រទេសវៀតណាម

ពេលវេលាពិព័រណ៍៖ ថ្ងៃទី ១៩-២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣

ទីកន្លែង៖ វៀតណាម-ទីក្រុងហូជីមិញ

VIETNAM ETE & ENERTEC EXPO

Interlight Moscow 2023 |ប្រទេស​រុស្ស៊ី

ពេលវេលាពិព័រណ៍៖ ថ្ងៃទី ១៨-២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២៣
ទីកន្លែង៖ ទីក្រុងម៉ូស្គូ

Interlight Moscow 2023 រុស្ស៊ី

ពិព័រណ៍ពន្លឺអន្តរជាតិហុងកុង-សរទរដូវ

ពេលវេលាពិព័រណ៍៖ ថ្ងៃទី ២៦-២៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២៣

ទីកន្លែង៖ ហុងកុង

ពិព័រណ៍ពន្លឺអន្តរជាតិហុងកុង-សរទរដូវ

ពិព័រណ៍ពន្លឺប្រទេសថៃ |ប្រទេសថៃ

ពេលវេលាពិព័រណ៍៖ ថ្ងៃទី 1-3 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2023

ទីកន្លែង៖ ប្រទេសថៃ

ពិព័រណ៍ពន្លឺប្រទេសថៃ