អាមេរិក​ក​ណ្តា​ល

ប៉ាណាម៉ា

ចង្កៀងបំភ្លឺផ្លូវ 10m 120W ប៉ាណាម៉ា (1)
អំពូលសូឡាប៉ាណាម៉ា 10m 120W (2)
អំពូលសូឡាប៉ាណាម៉ា 10m 120W (3)
អំពូលសូឡាប៉ាណាម៉ា 10m 120W (4)
អំពូលសូឡាប៉ាណាម៉ា 10m 120W (5)
អំពូលសូឡាប៉ាណាម៉ា 10m 120W (6)