អាស៊ីកណ្តាល

អ៊ូសបេគីស្ថាន

Uzbekistan 2000sets អំពូលសូឡា 8m 50W (1)
Uzbekistan 2000sets អំពូលសូឡា 8m 50W (2)
Uzbekistan 2000sets 8m 50W solar street lamp (3)
Uzbekistan 2000sets 8m 50W solar street lamp (4)
Uzbekistan 2000sets ចង្កៀងបំភ្លឺផ្លូវ 8m 50W (5)
Uzbekistan 2000sets អំពូលសូឡា 8m 50W (6)
Uzbekistan 2000sets អំពូលសូឡា 8m 50W (7)